Menu

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมพิธีสถาปนามหาวิทยาลัย เนื่องในวาระครบรอบ 8 ปี

 

เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำโดย ศ.ดร.นิสันต์ สัตยาศัย คณบดี ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีสถาปนามหาวิทยาลัย เนื่องในวาระครบรอบ 8 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประกอบไปด้วยพิธีสำคัญ โดยมีการวางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน เพื่อถวายราชสักการะและน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช การบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช การกล่าวถวายราชสดุดีฯ การแสดงรำบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยามอบโล่รางวัลเกียรติคุณสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา การมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา สายวิชาการและสายสนับสนุน ประจำปี 2561 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี ในโอกาสนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.คมศักดิ์ พินธะ อาจารย์สาขาวิชาชีวเคมีและโภชนาการ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น สายวิชาการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สำหรับมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ได้อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใช้ชื่อว่า วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา การจัดการเรียนการสอนระยะเริ่มแรกได้ใช้อาคารของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเป็นการชั่วคราว สำหรับสถานที่ตั้งถาวร มหาวิทยาลันนเรศวรได้ร่วมกับทางจังหวัดพะเยาจัดหาสถานที่ตั้ง ณ บริเวณ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประกอบด้วยที่ดินจำนวน 5,727 ไร่ เมื่อการก่อสร้างได้แล้วเสร็จ จึงได้ย้ายมาสถานที่ตั้งถาวรและเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมาต่อมา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2550 สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อ “มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” เป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา” เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น และ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการจัดตั้งเป็น “มหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao)” ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา

  พิศุทธ์ จิโรจน์กุล / ปราการ บุญมาวงศ์  /ภาพ

พัชรินทร์ ใจข้อ /เรียบเรียง

Go to top