Menu

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ CUPT-QA  (The Council of University President of Thailand Quality Assurance)

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้อง ประชุมคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมิน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกลวรรณ  ประพฤติบัติ  รองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา กรรมการ  และอาจารย์ธเนศ  ทองเดชศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.พะเยา กรรมการ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนร่วมให้การต้อนรับ

หลังจากนั้นเป็นการนำเสนอรายงานการประเมินตนเองในระดับคณะ โดย ดร.เนติ เงินแพทย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ในโอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายชำนาญ แสงแก้ว ผู้อำนวยการกองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เข้ารับฟังการนำเสนอรายงานฯ ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้การประเมิน ได้มีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้าสาขา ผู้ใช้บัณฑิต เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ตลอดจนนิสิตปัจจุบันที่กำลังศึกษาในคณะ นิสิตในคณะอื่นที่คณะได้ให้บริการวิชาการ และศิษย์เก่า พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

สำหรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ CUPT QA  (The Council of University President of Thailand Quality Assurance) นั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การบริหารงานของคณะเป็นไปตามนโยบายและบริบทของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ให้ความสำคัญกับ นิสิตให้มั่นใจว่าตนเองจะได้รับความรู้และพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ ตรงกับความต้องการของตลาดงานสามารถใช้ในการประกอบอาชีพภายหลังจบการศึกษา นอกจากนั้นผู้ใช้บัณฑิตมั่นใจว่าบัณฑิตที่รับเข้ามา สามารถปฏิบัติงานได้ เป็นคนที่มีความรับผิดชอบ และสามารถพัฒนาตัวเองได้ รวมไปถึงสังคมเกิดความพึงพอใจและมั่นใจว่าหลักสูตรจะผลิตคนที่มีคุณภาพต่อสังคม ทั้งนี้ ยังทำให้เกิดการผลิตผลงานที่มีคุณภาพตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยคณะจะนำข้อค้นพบจากการประเมินในครั้งนี้ ไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินการของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ต่อไป

 

ภาพ: นายวิทยา สุนสะดี

เรียบเรียง:พัชรินทร์ ใจข้อ

Go to top