Menu

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จ.เชียงราย

 

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จ.เชียงราย ที่มาศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ตามห้องปฏิบัติการสาขาวิชาต่างๆ ของคณะ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ห้องปฏิบัติการชีวเคมี ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา ห้องปฏิบัติการโภชนาการและการกำหนดอาหาร และห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ซึ่งมีฐานการเรียนรู้ที่น่าสนใจ อาทิ ฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ และกายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น ฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกลไกการทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น การวัดความดันโลหิต การวัดรีเฟล็กซ์ เป็นต้น ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและโภชนาการ ฐานความรู้เกี่ยวกับการสกัด DNA การวัดค่า BMI  เพื่อประเมินหาไขมันส่วนเกินในร่างกายด้วยเครี่องมือ ฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับโลกของจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ อาทิ แบคทีเรีย รา ยีสต์ ไวรัส ปรสิต และสาหร่าย ได้รับความสนใจจากคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ที่ได้มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ ต่างสนุกสนานกับการได้ลงมือเรียนรู้ปฏิบัติการต่างๆ ด้วยตนเอง

ภาพ/ข่าว:พัชรินทร์ ใจข้อ

Go to top