Menu

อาจารย์สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation งานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8

 

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภูวดล ด้วงโต อาจารย์สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 เรื่อง การประมาณความสูงจากกระดูกรยางค์แขน ในกลุ่มประชากรไทย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

Go to top