Menu

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว

 

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร จึงได้จัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว เพราะตระหนักดีว่าสิ่งแวดล้อมสามารถส่งผลต่อสุขภาพและประสิทธิภาพในการเรียนของนิสิต และการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร

อาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้รับผิดชอบนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ทางคณะได้มีกิจกรรมด้านการส่งเสริมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ที่ขับเคลื่อนโดยสโมสรนิสิตของคณะมากว่าสามปี  โดยเริ่มจากสโมสรนิสิตมีการคัดแยกขยะประเภทขวดน้ำดื่ม กระดาษ ภายใต้กิจกรรมขวดน้ำ 20 ขวด แลก 1 ชั่วโมงจิตอาสา เมื่อนำไปขายเปลี่ยนเป็นรายได้เพื่อใช้หมุนเวียนทำกิจกรรมของนิสิต การส่งเสริมให้ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก และในปี 2562 นี้ ได้เริ่มโครงการจัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green office) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัตนา ยาวิเลิง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และน.ส.สุกัญญา เสมอเชื้อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นวิทยากรบรรยาย

คาดหวังว่าบุคลากรจะตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีในคณะ อันจะส่งผลดีต่อทั้งสุขภาพ สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2558-2561 มุ่งเน้นการพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Green University 

Go to top