Menu

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดอบรมมาตรฐานอุตสาหกรรม เตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

 

 

>>>> รับชมภาพเพิ่มเติม Click ที่นี่<<<< 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการอบรมมาตรฐานอุตสาหกรรม เตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน มุ่งเน้นให้นิสิตและผู้ที่เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สำคัญ สอดรับกับข้อมูลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและแนวทางปฏิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 10 ได้ระบุถึงแนวทางการพัฒนาเศรษกิจในกระแสโลกาภิวัตน์ สถานะและทิศทางปรับตัวของอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความสามารถให้กับบุคคลากรซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเปิดโครงการ โดยมีนายธารินทร์ สิงห์โตทอง ตำแหน่ง senior consultant บริษัท โพรแอค เน็ตเวิร์ค จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ มาตรฐาน ISO17025 ISO14000 ISO9001 GMP และHACCPได้รับความสนใจจากนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ นิสิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นิสิตสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะแพทย์ศาสตร์ ตลอดจนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้อง UB005 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปาจารย์ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

           

ข้อมูล: สาขาวิชาชีวเคมี

ภาพ: นายอภิรักษ์ กาตาสาย

เรียบเรียง : พัชรินทร์ ใจข้อ

Go to top

http://www.escortbayanlariz.net kolaybet casino betpas ataşehir escort pendik escort http://www.zv1.org escort http://www.patisahiplen.com kocaeli escort