Menu


      

          คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย พะเยาได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยในเริ่มแรก ชื่อ “สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์” สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา โดยวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเพื่อตอบสนองความต้องการตามแผนพัฒนาสาธารณสุขและแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ตลอดจนเพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับพื้นฐานทางการแพทย์หรือระดับปรีคลินิก (Pre-clinic) และวิทยาศาสตร์พื้นฐานในระดับปริญญาตรีให้แก่นิสิตในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

          ในระยะแรก คือ ช่วงปีการศึกษา 2551 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการโอนย้ายนิสิตสาขาจุลชีววิทยาทั้ง 4 ชั้นปีจากสำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาสังกัดในสาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ดังนั้น ในช่วงแรก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงมีหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบ 1 หลักสูตร คือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาจุลชีววิทยา โดยหลักสูตรนี้ใช้หลักสูตรเดียวกับสาขาวิชาจุลชีววิทยาภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก และได้เพิ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาและ หลักสูตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ขึ้นมาในปีการศึกษา 2552

          ในระยะที่สอง คือ ช่วงปีการศึกษา 2554  ถึงปัจจุบัน เมื่อมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยาได้รับการประกาศยกฐานะ ขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยพะเยาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น“คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์” มีคณบดีคนแรกคือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์ และได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ โดยมีสาขาวิชาทั้งหมด 5 สาขาวิชาและได้ย้ายสาขาวิชาพยาธิวิทยาไปสังกัดคณะแพทย์ศาสตร์ และในปี 2555 ได้เพิ่มอีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรชีวเคมี และหลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด ในปัจุบัน คณะจึงมีสาขาวิชา 5 สาขา ดังนี้

          1. สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
          2. สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
          3. สาขาวิชาชีวเคมี
          4. สาขาวิชาสรีรวิทยา
          5. สาขาวิชาโภชนาการ

และคณะมีหลักสูตรในความรับผิดชอบ 3 หลักสูตร ดังนี้

          1. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา จุลชีววิทยา
          2. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา ชีวเคมี
          3. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา โภชนาการและการกำหนดอาหาร

          ซึ่งสาขาวิชาทั้งหมดรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในระดับพื้นฐานทางการแพทย์หรือระดับปรีคลินิกทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์ และนิสิตในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงรายวิชาพฤติกรรมมนุษย์และชีวิตและสุขภาพในหมวดของการศึกษาทั่วไป ซึ่งเป็นการรองรับการเรียนการสอนของนิสิตทั้งมหาวิทยาลัยพะเยา

ปรัชญา

          “วิชาการก้าวไกล วิจัยและพัฒนาเพื่อสุขภาวะของชุมชน

ปณิธาน (ใช้ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย)

          “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” หรือ “Wisdom for Community Empowerment

วิสัยทัศน์

         ในปี พ.ศ. 2567 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จะเป็นแหล่งปัญญาและการเรียนรู้ในระดับภูมิภาคอาเซียน บัณฑิตมีความสามารถเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ค่านิยม

            รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรม และโปร่งใส

พันธกิจ

          “พัฒนานิสิต ผลิตงานวิจัย ก้าวไกลสู่สากล”

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

           1) อัตลักษณ์

          บัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์และมหาวิทยาลัยพะเยามี อัตลักษณ์ ที่เหมือนกันคือ นอกจะมีคุณลักษณะตาม ลักษระบัณฑตที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualitifications framework for Higher educations, TQF) ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีแล้ว จะต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

          "ความเป็นผู้มีสุนทรียภาพ สุขภาพ และบุคลิกภาพ" ที่ดี

          คำอธิบายอัตลักษณ์ของบัณฑิต

          สุนทรียภาพ หมายถึง  เป็นผู้มีความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติ ตลอดจนคุณค่าในวิชาชีพของตน

          สุขภาพ      หมายถึง  เป็นผู้มีสุขนิสัยและสุขภาพดี

          บุคลิกภาพ  หมายถึง  เป็นผู้มีความสุภาพอ่อนน้อม มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อสังคม

      2) เอกลักษณ์

          คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์และมหาวิทยาลัยกำหนดเอกลักษณ์กำหนดเอกลักษณ์เดียวกัน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยาตรงกับปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาคือ

          “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”

 

 คุณลักษณะทางคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

          ทางคณะได้กำหนดลักษณะของนิสิตดังนี้

          “ซื่อสัตย์ มีวินัย ใจอาสา”

 

Go to top

deneme bonusu veren siteler escort bayan porno 64 pornoya konuluyor izmir escort elitbahis deneme bonusu kartli gecis sistemleri sahte medyumlar güvenilir medyumlar medyum hocalar medyum şikayet medyum şikayetleri