Menu


      

          คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย พะเยาได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยในเริ่มแรก ชื่อ “สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์” สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา โดยวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเพื่อตอบสนองความต้องการตามแผนพัฒนาสาธารณสุขและแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ตลอดจนเพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับพื้นฐานทางการแพทย์หรือระดับปรีคลินิก (Pre-clinic) และวิทยาศาสตร์พื้นฐานในระดับปริญญาตรีให้แก่นิสิตในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

          ในระยะแรก คือ ช่วงปีการศึกษา 2551 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการโอนย้ายนิสิตสาขาจุลชีววิทยาทั้ง 4 ชั้นปีจากสำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาสังกัดในสาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ดังนั้น ในช่วงแรก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงมีหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบ 1 หลักสูตร คือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาจุลชีววิทยา โดยหลักสูตรนี้ใช้หลักสูตรเดียวกับสาขาวิชาจุลชีววิทยาภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก และได้เพิ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาและ หลักสูตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ขึ้นมาในปีการศึกษา 2552

          ในระยะที่สอง คือ ช่วงปีการศึกษา 2554  ถึงปัจจุบัน เมื่อมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยาได้รับการประกาศยกฐานะ ขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยพะเยาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น“คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์” มีคณบดีคนแรกคือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์ และได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ โดยมีสาขาวิชาทั้งหมด 5 สาขาวิชาและได้ย้ายสาขาวิชาพยาธิวิทยาไปสังกัดคณะแพทย์ศาสตร์ และในปี 2555 ได้เพิ่มอีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรชีวเคมี และหลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด ในปัจุบัน คณะจึงมีสาขาวิชา 5 สาขา ดังนี้

          1. สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
          2. สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
          3. สาขาวิชาชีวเคมี
          4. สาขาวิชาสรีรวิทยา
          5. สาขาวิชาโภชนาการ

และคณะมีหลักสูตรในความรับผิดชอบ 3 หลักสูตร ดังนี้

          1. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา จุลชีววิทยา
          2. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา ชีวเคมี
          3. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา โภชนาการและการกำหนดอาหาร

          ซึ่งสาขาวิชาทั้งหมดรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในระดับพื้นฐานทางการแพทย์หรือระดับปรีคลินิกทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์ และนิสิตในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงรายวิชาพฤติกรรมมนุษย์และชีวิตและสุขภาพในหมวดของการศึกษาทั่วไป ซึ่งเป็นการรองรับการเรียนการสอนของนิสิตทั้งมหาวิทยาลัยพะเยา

ปรัชญา

          “วิชาการก้าวไกล วิจัยและพัฒนาเพื่อสุขภาวะของชุมชน

ปณิธาน (ใช้ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย)

          “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” หรือ “Wisdom for Community Empowerment

วิสัยทัศน์

         ในปี พ.ศ. 2567 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จะเป็นแหล่งปัญญาและการเรียนรู้ในระดับภูมิภาคอาเซียน บัณฑิตมีความสามารถเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ค่านิยม

            รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรม และโปร่งใส

พันธกิจ

          “พัฒนานิสิต ผลิตงานวิจัย ก้าวไกลสู่สากล”

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

           1) อัตลักษณ์

          บัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์และมหาวิทยาลัยพะเยามี อัตลักษณ์ ที่เหมือนกันคือ นอกจะมีคุณลักษณะตาม ลักษระบัณฑตที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualitifications framework for Higher educations, TQF) ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีแล้ว จะต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

          "ความเป็นผู้มีสุนทรียภาพ สุขภาพ และบุคลิกภาพ" ที่ดี

          คำอธิบายอัตลักษณ์ของบัณฑิต

          สุนทรียภาพ หมายถึง  เป็นผู้มีความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติ ตลอดจนคุณค่าในวิชาชีพของตน

          สุขภาพ      หมายถึง  เป็นผู้มีสุขนิสัยและสุขภาพดี

          บุคลิกภาพ  หมายถึง  เป็นผู้มีความสุภาพอ่อนน้อม มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อสังคม

      2) เอกลักษณ์

          คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์และมหาวิทยาลัยกำหนดเอกลักษณ์กำหนดเอกลักษณ์เดียวกัน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยาตรงกับปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาคือ

          “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”

 

 คุณลักษณะทางคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

          ทางคณะได้กำหนดลักษณะของนิสิตดังนี้

          “ซื่อสัตย์ มีวินัย ใจอาสา”

 

Go to top

casino siteleri deneme bonusu veren siteler escort bayan https://www.mirror-1xbet.com/ promosyon 1xbet зеркало 1хбет зеркало