Menu

กายวิภาคศาสตร์ (ANATOMY)

          กายวิภาคศาสตร์เป็นแขนงหนึ่งของวิชาชีววิทยา ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตว่าอยู่ส่วนใดของร่างกายและส่วนต่างๆ เหล่านี้ติดต่อเกี่ยวข้องกันอย่างไร โดยมักทำการศึกษาร่วมกับสาขาสรีรวิทยา (Physiology) ซึ่งเป็นวิชาที่ว่าด้วยหน้าที่การทำงานของส่วนหรืออวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เมื่อรวมกันแล้วอวัยวะและระบบต่างๆ เหล่านี้ต้องทำงานประสานสัมพันธ์กัน เพื่อให้ร่างกาย ดำรงชีวิตได้อย่างปกติ โดยทั้งสองสาขาวิชาจะแตกต่างกันที่กายวิภาคศาสตร์เน้นการศึกษาเกี่ยวกับโครงร่าง ส่วนสรีรวิทยาเน้นที่การศึกษาเกี่ยวกับการทำงานและหน้าที่

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์

          เป็นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกายสัณฐานวิทยา (Morphology) ของร่างกายมนุษย์ โดยทั่วไปแล้วนักศึกษาที่ศึกษาวิชาชีววิทยาในบางสาขา บุคลากรทางการแพทย์ นักกายภาพบำบัด พยาบาล และนักศึกษาแพทย์ จะต้องศึกษาจากแบบจำลอง โครงกระดูก ตำรา แผนภาพ ภาพถ่าย และการฟังบรรยาย โดยการศึกษาทางจุลกายวิภาคศาสตร์ในสถานศึกษา จะใช้การศึกษาจากตัวอย่างหรือสไลด์ผ่านกล้องจุลทรรศน์ นอกจากนี้ นักศึกษาแพทย์โดยทั่วไปจะได้ศึกษามหกายวิภาคศาสตร์จากการสังเกตและชำแหละร่างกายมนุษย์ หรือที่นิยมเรียกกันในประเทศไทยว่า “อาจารย์ใหญ่” ซึ่งเป็นร่างกายของผู้ที่ประสงค์บริจาคเพื่อการศึกษา

          กายวิภาคศาสตร์มนุษย์ สรีรวิทยา และชีวเคมีประกอบกันเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์พื้นฐาน (Basic medical sciences) ซึ่งโดยทั่วไปจะสอนแก่นักศึกษาแพทย์ในชั้นปีแรก (หรือในชั้นปีที่ 1-3 ในคณะแพทยศาสตร์ในประเทศไทย) การสอนวิชากายวิภาคศาสตร์มนุษย์สามารถสอนแยกตามระบบหรือตามตำแหน่ง กล่าวคือสามารถศึกษาแยกตามแต่ละระบบ เช่น ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น หรือศึกษาแยกตามเฉพาะที่ เช่น บริเวณศีรษะ และหน้าอก  

          ตำราทางกายวิภาคศาสตร์ที่สำคัญ เช่น Gray's Anatomy เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันได้เรียงเนื้อหาใหม่จากแยกตามระบบเป็นแยกตามตำแหน่ง ตามวิธีการสอนแบบใหม่ ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์นั้นมีความจำเป็นต่อแพทย์ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งศัลยแพทย์ และแพทย์ที่ทำงานด้านการวินิจฉัยเฉพาะทางเช่น จุลพยาธิวิทยา (Histopathology) หรือทางรังสีวิทยา (Radiology)

 

          

 

รายวิชาที่รับผิดชอบ

     -      Basic Anatomy     -      Human Gross Anatomy     -      Human Neuroanatomy     -      Histology     -      Embryology

Go to top

casino siteleri deneme bonusu veren siteler escort bayan https://www.mirror-1xbet.com/ promosyon 1xbet зеркало 1хбет зеркало