Menu

กายวิภาคศาสตร์ (ANATOMY)

          กายวิภาคศาสตร์เป็นแขนงหนึ่งของวิชาชีววิทยา ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตว่าอยู่ส่วนใดของร่างกายและส่วนต่างๆ เหล่านี้ติดต่อเกี่ยวข้องกันอย่างไร โดยมักทำการศึกษาร่วมกับสาขาสรีรวิทยา (Physiology) ซึ่งเป็นวิชาที่ว่าด้วยหน้าที่การทำงานของส่วนหรืออวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เมื่อรวมกันแล้วอวัยวะและระบบต่างๆ เหล่านี้ต้องทำงานประสานสัมพันธ์กัน เพื่อให้ร่างกาย ดำรงชีวิตได้อย่างปกติ โดยทั้งสองสาขาวิชาจะแตกต่างกันที่กายวิภาคศาสตร์เน้นการศึกษาเกี่ยวกับโครงร่าง ส่วนสรีรวิทยาเน้นที่การศึกษาเกี่ยวกับการทำงานและหน้าที่

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์

          เป็นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกายสัณฐานวิทยา (Morphology) ของร่างกายมนุษย์ โดยทั่วไปแล้วนักศึกษาที่ศึกษาวิชาชีววิทยาในบางสาขา บุคลากรทางการแพทย์ นักกายภาพบำบัด พยาบาล และนักศึกษาแพทย์ จะต้องศึกษาจากแบบจำลอง โครงกระดูก ตำรา แผนภาพ ภาพถ่าย และการฟังบรรยาย โดยการศึกษาทางจุลกายวิภาคศาสตร์ในสถานศึกษา จะใช้การศึกษาจากตัวอย่างหรือสไลด์ผ่านกล้องจุลทรรศน์ นอกจากนี้ นักศึกษาแพทย์โดยทั่วไปจะได้ศึกษามหกายวิภาคศาสตร์จากการสังเกตและชำแหละร่างกายมนุษย์ หรือที่นิยมเรียกกันในประเทศไทยว่า “อาจารย์ใหญ่” ซึ่งเป็นร่างกายของผู้ที่ประสงค์บริจาคเพื่อการศึกษา

          กายวิภาคศาสตร์มนุษย์ สรีรวิทยา และชีวเคมีประกอบกันเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์พื้นฐาน (Basic medical sciences) ซึ่งโดยทั่วไปจะสอนแก่นักศึกษาแพทย์ในชั้นปีแรก (หรือในชั้นปีที่ 1-3 ในคณะแพทยศาสตร์ในประเทศไทย) การสอนวิชากายวิภาคศาสตร์มนุษย์สามารถสอนแยกตามระบบหรือตามตำแหน่ง กล่าวคือสามารถศึกษาแยกตามแต่ละระบบ เช่น ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น หรือศึกษาแยกตามเฉพาะที่ เช่น บริเวณศีรษะ และหน้าอก  

          ตำราทางกายวิภาคศาสตร์ที่สำคัญ เช่น Gray's Anatomy เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันได้เรียงเนื้อหาใหม่จากแยกตามระบบเป็นแยกตามตำแหน่ง ตามวิธีการสอนแบบใหม่ ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์นั้นมีความจำเป็นต่อแพทย์ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งศัลยแพทย์ และแพทย์ที่ทำงานด้านการวินิจฉัยเฉพาะทางเช่น จุลพยาธิวิทยา (Histopathology) หรือทางรังสีวิทยา (Radiology)

 

          

 

รายวิชาที่รับผิดชอบ

     -      Basic Anatomy     -      Human Gross Anatomy     -      Human Neuroanatomy     -      Histology     -      Embryology

Go to top

deneme bonusu veren siteler escort bayan porno 64 pornoya konuluyor izmir escort elitbahis deneme bonusu kartli gecis sistemleri sahte medyumlar güvenilir medyumlar medyum hocalar medyum şikayet medyum şikayetleri