Menu

 

ชื่อหน่วยงาน : สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 

ที่ตั้ง : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

วิสัยทัศน์ : เป็นสาขาวิชาที่มุ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพในสาขาจุลชีววิทยา 

หลักสูตรที่เปิดสอน : ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

- สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

 1.  ชื่อหลักสูตร 

            ชื่อภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

            ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Microbiology 

 1. ชื่อปริญญา 

           ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) : Bachelor of Science (Microbiology)

           ชื่อย่อ  : วท.บ. (จุลชีววิทยา) : B.S. (Microbiology)   

แหล่งงานที่รองรับในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ภาครัฐ

 1. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 3. กรมปศุสัตว์
 4. สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ
 5. โรงพยาบาล
 6. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 7. กระทรวงยุติธรรม
 8. สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
 9. สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 10. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ภาคเอกชน

 1. อุตสาหกรรม/ โรงงาน
 2. โรงพยาบาล
 3. บ.เจริญโภคภัณฑ์

 

บทบาทและหน้าที่ :

     ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่เกี่ยวกับการเก็บรักษาสิ่ง ส่งตรวจ ปฏิบัติการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีด้านใดด้านหนึ่งในสาขาเคมี ชีวเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา คลังเลือด อิมมูโนวิทยา พิษวิทยา เซลล์วิทยา หรือแขนงอื่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของมนุษย์

แนวทางการศึกษาต่อ  : ปริญญาโท และเอกทั้งในและต่างประเทศ ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น  จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา ชีวเคมี สรีรวิทยา

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา : เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี และเป็นไปตามประกาศของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : ประมาณ 120,000 บาท (ไม่รวมค่าตำราและที่พัก)

ระยะเวลาศึกษา : 4 ปี

 

Go to top

casino siteleri deneme bonusu veren siteler escort bayan Ataşehir Escort Kartal Escort Kocaeli Escort İzmit Escort Kurtköy Escort Ataşehir Escort Maltepe Escort Bursa Escort Denizli Escort Bursa Escort istanbul escort