Menu

 

ชื่อหน่วยงาน : สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 

ที่ตั้ง : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

วิสัยทัศน์ : เป็นสาขาวิชาที่มุ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพในสาขาจุลชีววิทยา 

หลักสูตรที่เปิดสอน : ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

- สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

 1.  ชื่อหลักสูตร 

            ชื่อภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

            ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Microbiology 

 1. ชื่อปริญญา 

           ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) : Bachelor of Science (Microbiology)

           ชื่อย่อ  : วท.บ. (จุลชีววิทยา) : B.S. (Microbiology)   

แหล่งงานที่รองรับในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ภาครัฐ

 1. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 3. กรมปศุสัตว์
 4. สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ
 5. โรงพยาบาล
 6. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 7. กระทรวงยุติธรรม
 8. สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
 9. สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 10. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ภาคเอกชน

 1. อุตสาหกรรม/ โรงงาน
 2. โรงพยาบาล
 3. บ.เจริญโภคภัณฑ์

 

บทบาทและหน้าที่ :

     ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่เกี่ยวกับการเก็บรักษาสิ่ง ส่งตรวจ ปฏิบัติการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีด้านใดด้านหนึ่งในสาขาเคมี ชีวเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา คลังเลือด อิมมูโนวิทยา พิษวิทยา เซลล์วิทยา หรือแขนงอื่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของมนุษย์

แนวทางการศึกษาต่อ  : ปริญญาโท และเอกทั้งในและต่างประเทศ ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น  จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา ชีวเคมี สรีรวิทยา

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา : เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี และเป็นไปตามประกาศของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : ประมาณ 120,000 บาท (ไม่รวมค่าตำราและที่พัก)

ระยะเวลาศึกษา : 4 ปี

 

Go to top

deneme bonusu veren siteler escort bayan porno 64 pornoya konuluyor izmir escort elitbahis deneme bonusu kartli gecis sistemleri sahte medyumlar güvenilir medyumlar medyum hocalar medyum şikayet medyum şikayetleri