Menu

 

สาขาวิชาสรีรวิทยา

          สรีรวิทยา (Physiology) เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่และการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายว่าเกิดอะไรขึ้น (What)  เกิดขึ้นได้อย่างไร (How)  และเกิดขึ้นเพื่ออะไร (Why)  ตลอดจนกลไกของการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย อันได้แก่ ระบบประสาท  ระบบกล้ามเนื้อ  ระบบไหลเวียนเลือด  ระบบหายใจ  ระบบทางเดินอาหาร  ระบบไต  ระบบต่อมไร้ท่อ  และระบบสืบพันธุ์  ตลอดจนการทำงานร่วมกันของระบบเหล่านี้ในการควบคุมและรักษาสมดุลของร่างกายให้อยู่ในภาวะปกติ

     สาขาวิชาสรีรวิทยาเปิดสอนเป็นวิชาบริการให้ความรู้พื้นฐานสำหรับนิสิตสายการแพทย์ทุกสาขาและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ปัจจุบันเปิดสอนให้กับนิสิตในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

  • นิสิตเภลัชศาสตร์
  • นิสิตเทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด
  • นิสิตพยาบาลศาสตร์
  • นิสิตสาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • นิสิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

ปัจจุบันสาขาวิชาได้เปิดสอนใน 3 รายวิชา ได้แก่

  • วิชาสรีรวิทยาพื้นฐาน (Basic Physiology) เปิดสอนในภาคการเรียนที่ 1 ในแต่ละปีการศึกษา ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 ในหลักสูตร พย.บ (พยาบาลศาสตร์), วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), วท.บ. (กายภาพบำบัด),สบ.(สาธารณสุขศาสตร์) และ  วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)
  • วิชาสรีรวิทยาการแพทย์ 1 (Medical Physiology I) เปิดสอนในภาคการเรียนที่ 1 ในแต่ละปีการศึกษา ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 ในหลักสูตร ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)
  • วิชาสรีรวิทยาการแพทย์ 2 (Medical Physiology II) เปิดสอนในภาคการเรียนที่ 2 ในแต่ละปีการศึกษา ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 ในหลักสูตร ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)

โดยในทุกรายวิชามีการสอนทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติควบคู่กันในแต่ละหัวข้อการเรียน

 

Go to top

deneme bonusu veren siteler escort bayan porno 64 pornoya konuluyor elitbahis kartli gecis sistemleri PDKS metroslot giriş metroslot giriş PDKS kartlı geçiş sistemi parmak okutma sistemi elitbahis casino siteleri