Menu

        แบบฟอร์มเอกสารการเงิน

 ดาวน์โหลดเอกสาร

          ใบมอบฉันทะ

Download

          ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

Download 

          ใบสำคัญรับเงิน

Download

          บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน

Download 

          แบบรายงานการฝึกอบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงาน

Download 

 

        แบบฟอร์มเอกสารวิจัย

ดาวน์โหลดเอกสาร

          แบบเสนอเป้าหมายการวิจัย (KPI) สำหรับขอทุนจากงบประมาณรายได้
          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Download

          แบบเสนอเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Download

          เอกสารดำเนินโครงการวิจัย

Download

          หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากเงินรายได้

Download

 

 

 แบบฟอร์มเอกสารการวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ (R2R)

ดาวน์โหลดเอกสาร

          หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ

Download

          โครงร่าง-R2R-งบประมาณรายได้คณะ

Download

          ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ

Download

          แบบรายงานความก้าวหน้า-รายได้คณะ

Download

          แบบรายงานการใช้จ่ายเงินทุน-R2R-รายได้คณะ

Download

 

 

        แบบฟอร์มเอกสารดำเนินโครงการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน / ดาวน์โหลดเอกสาร

          ขออนุมัติดำเนินโครงการและตัวอย่างการขออนุมัติดำเนินโครงการ

Download

          แบบฟอร์มโครงการหน้าเดียว

Download.

          ตัวอย่างแบบฟอร์มโครงการหน้าเดียว

Download.

          แบบฟอร์มรูปเล่มสรุปโครงการ

Download

          แบบขออนุมัติยืมเงินโครงการ

Download

 

        แบบฟอร์มเอกสารพัสดุ

ขั้นตอนการดำเนินงาน / ดาวน์โหลดเอกสาร

          แบบฟอร์มพัสดุ

Download

          บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

Download

          แบบฟอร์มขอใช้ครุภัณฑ์/วัสดุคงทนถาวร

Download

          ใบเบิก / ยืม-คืน   สารเคมี วัสดุ เครื่องแก้ว

Download

            สมุดบัญชีคุม (Stock card) 

Download

           สมุดบัญชีคุม (Working Stock)

Download

          รายการแสดงการเบิก-จ่าย วัสดุสำนักงาน

Download

          ตัวอย่าง รายการแสดงการเบิก-จ่าย วัสดุสำนักงาน

Download

          ขั้นตอนการจัดเก็บ และเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน

Download

        แบบฟอร์มเอกสารห้องปฎิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน / ดาวน์โหลดเอกสาร

          ใบแจ้งขอใช้ห้องปฏิบัติการ

Download

          ใบยืม – คืน ครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวร

Download

          ใบเบิก - ยืม - คืน สารเคมี วัสดุ เครื่องแก้ว

Download

          สมุดบัญชีคุม ( Stock Card )

Download

          รายการแสดงการเบิกจ่ายวัสดุ

Download

Go to top

deneme bonusu veren siteler escort bayan porno 64 pornoya konuluyor izmir escort elitbahis deneme bonusu kartli gecis sistemleri sahte medyumlar güvenilir medyumlar medyum hocalar medyum şikayet medyum şikayetleri