Menu

        รายชื่อเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

          ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2553

Download

          ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ พ.ศ.2553

Download

          ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.2553

Download

          ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์ พ.ศ.2553

Download

          ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
          พ.ศ.2555

Download

          คู่มือการดำเนินงานโครงการวิจัย

Download

          คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลงานวิจัย ม.พะเยา

Download

Go to top

casino siteleri deneme bonusu veren siteler escort bayan Ataşehir Escort Kartal Escort Kocaeli Escort İzmit Escort Kurtköy Escort Ataşehir Escort Maltepe Escort Bursa Escort Denizli Escort Bursa Escort istanbul escort