Menu

        รายชื่อเอกสาร 

ดาวน์โหลดเอกสาร

          รายงานการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (CUPT-QA) ปีการศึกษา 2559

Download

          ผลการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (CUPT-QA) ปีการศึกษา 2558

Download

          ผลการประเมินตนเอง (SAR)การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA 
          ปีการศึกษา 2558 หลักสูตร จุลชีววิทยา

Download

          ผลการประเมินตนเอง (SAR)การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA 
          ปีการศึกษา 2558 หลักสูตร ชีวเคมี

Download

          ผลการประเมินตนเอง (SAR)การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA 
          ปีการศึกษา 2558 หลักสูตร โภชนาการและโภชนบำบัด 

Download

          ผลการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (CUPT-QA) ปีการศึกษา 2557

Download

          ผลการประเมินตนเอง (SAR)การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA
          ปีการศึกษา 2557 หลักสูตร โภชนาการและโภชนบำบัด 

Download

         แบบฟอร์มสำหรับการจัดทำรายงานการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
          (CAR) ประจำปีการศึกษา 2554  ข้อมูล 1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555

Download

          รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2554
          ข้อมูล 1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555

Download

          รายงานการประเมินตนเอง / ตรวจสอบ (SAR/CAR) ประจำปีการศึกษา 2553
          ข้อมูล 1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554

Download

          รายงานการประเมินตนเอง / ตรวจสอบ (SAR/CAR) ประจำปีการศึกษา 2552
          ข้อมูล 1 มิถุนายน 2552 - 31 พฤษภาคม 2553

Download

          รายงานการประเมินตนเอง / ตรวจสอบ (SAR/CAR) ประจำปีการศึกษา 2551
          ข้อมูล 1 มิถุนายน 2551 - 31 พฤษภาคม 2552

Download

          รายงานการประเมินตนเอง / ตรวจสอบ (SAR/CAR) ประจำปีการศึกษา 2550
          ข้อมูล 1 มิถุนายน 2550 - 31 พฤษภาคม 2550

Download

Go to top

deneme bonusu veren siteler escort bayan porno 64 pornoya konuluyor izmir escort elitbahis deneme bonusu kartli gecis sistemleri sahte medyumlar güvenilir medyumlar medyum hocalar medyum şikayet medyum şikayetleri