Menu

        รายชื่อเอกสาร 

ดาวน์โหลดเอกสาร

          ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (CUPT-QA) ปีการศึกษา 2558

Download

          ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (CUPT-QA) ปีการศึกษา 2558
          หลักสูตร จุลชีววิทยา

Download

          ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (CUPT-QA) ปีการศึกษา 2558
          หลักสูตร ชีวเคมี

Download

          ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (CUPT-QA) ปีการศึกษา 2558
          หลักสูตร โภชนาการและโภชนบำบัด

Download

          ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (CUPT-QA) ปีการศึกษา 2557

 

Download / PPT

           ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA ปีการศึกษา 2557 
           หลักสูตร โภชนาการและโภชนบำบัด (CAR)

Download

Go to top