ประกาศราคากลาง

# โครงการ งบประมาณ ปีงบประมาณ Download
1 ประกาศประกวดราคาซื้อคุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ 995,000.00 บาท 2562 Download
2 ชุดวัดและบันทึกผลทางสรีรวิทยาเป็นดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ 1,000,000.00 บาท 2562 Download
3 โครงการปรับปรุงประบบไฟฟ้าภายใน อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 150,840.62 บาท 2562 Download
4 โครงการติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 150,964.45 บาท 2562 Download
5 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 70 แกรม จำนวน 1,200 รีม 117,600.00 บาท 2562 Download
6 โครงการงต่อเติมห้องอเนกประสงค์ 426,147.12 บาท 2562 Download

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

# โครงการ ปีงบประมาณ งบประมาณ
1 โครงการปรับปรุงประบบไฟฟ้าภายใน อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2562 Download
2 โครงการติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 2562 Download
3 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 70 แกรม จำนวน 1,200 รีม 2562 Download
4 โครงการงต่อเติมห้องอเนกประสงค์ 2562 Download

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

# โครงการ งบประมาณ Download
1 ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุด 46 รายการ - Download

ประกาศร่าง TOR

# โครงการ วันที่ งบประมาณ
1 ร่างประกาศคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5 รายการ 20 มีนาคม 2562 995,000.00 บาท