# รายการ เอกสาร
1 แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง Download
2 ข้อปฏิบัติในการดูแลรักษาครุภัณฑ์ Download
3 แนวปฏิบัติในการจัดซื้อพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 62 Download
4 ขั้นตอนการจัดเก็บ และเบิกจ่ายวัสดุ สารเคมี Download