# รายการ เอกสาร
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ Download
2 รายงานการติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 Download
3 รายงานการติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 Download
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณผลิตแพทย์เพิ่ม Download
4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำไตรมาสที่ 4 Download
5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Download