# รายการ เอกสาร
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 งบประมาณผลิตแพทย์เพิ่ม Download
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 งบประมาณแผ่นดิน Download
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 งบประมาณรายได้ Download
3 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 Download
3 รายงานค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน Download
3 รายงานค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน Download
3 รายงานค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561รอบ 6 เดือน Download