# รายการ เอกสาร
1 โครงการจ้างเหมาทำห้องแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาตร์การแพทย์ Download
2 โครงการซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ Download
3 โครงการซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 8 รายการ Download
4 โครงการซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ Download
5 โครงการ ซื้อวัสดุการศึกษา(ร่างอาจารย์ใหญ่ จำนวน 22 ร่าง) Download
6 โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 การการ Download
7 โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 83 รายการ Download
8 โครงการปรับปรุงประบบไฟฟ้าภายใน อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Download
9 โครงการติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ Download
10 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 70 แกรม จำนวน 1,200 รีม Download
11 โครงการงต่อเติมห้องอเนกประสงค์ Download