# รายการ เอกสาร
1 แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ งบประมาณรายได้ ประจำปี 2564 (ปรับเพิ่มแผน) Download
2 แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ งบประมาณรายได้ ประจำปี 2564 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 Download
3 แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ งบประมาณรายได้ ประจำปี 2564 Download
4 แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงห้องปฎิบัติการกายวิภาคศาสตร์ Download