# รายการ เอกสาร
1 แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ งบประมาณรายได้ ประจำปี 2563 Download
2 แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2563 Download
3 แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โครงการเงินรับฝาก - โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปี 2563 Download
4 แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โครงการเงินรับฝาก - โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เพิ่มเติม ประจำปี 2563 Download
5 แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โครงการเงินรับฝาก - โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เพิ่มเติม ประจำปี 2563 Download
6 แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ อุดหนุนโครงการงบผลิตพยาบาล ประจำปี 2563 Download
7 แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) Download
8 แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โครงการเงินรับฝาก - โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เพิ่มเติม Download