# รายการ เอกสาร
1 แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2561 Download
2 แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2561 ปรับปรุงครั้งที่ 1 Download