# รายการ เอกสาร Download
1 ประกาศประกวดราคาซื้อคุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 995,000.00 บาท Download
2 ชุดวัดและบันทึกผลทางสรีรวิทยาเป็นดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ 1,000,000.00 บาท Download
3 โครงการปรับปรุงประบบไฟฟ้าภายใน อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 150,840.62 บาท Download
4 โครงการติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 150,964.45 บาท Download
5 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 70 แกรม จำนวน 1,200 รีม 117,600.00 บาท Download
6 โครงการงต่อเติมห้องอเนกประสงค์ 426,147.12 บาท Download